Общи условия

Общи условия за ползване на www.preventica.bg

 

Съдържащата се в сайта https://preventica.bg/ информация е за:

 • текстoве
 • графични елементи
 • лого
 • снимков материал към страници, новини и събития
 • видеа
 • презентации

както и тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

 

Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на Медико-дентален център Превентика; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

 

Медико-дентален център Превентика си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www. preventica.bg в 7 дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му.

 

Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

 

 1. Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване:
 • Наименование: Медико-дентален център Превентика
 • Булстат / ЕИК: 206800563
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, мултифункционален комплекс „Гаритидж парк“, офис-сграда 4, помещение 401,
 • Длъжностното лице по защита на личните данни: ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (ДЛЗД): "СМАРТ СОФТУЕР СИСТЕМС" ЕООД, ЕИК 201419715, гр. Бургас, жк. "Славейков", бл. 1Б, вх. 15, ет.1, Управител: Смаил Мустафа
 • E-mail: office@preventica.bg
 • Телефон.: +359 87 6320001

 

Уебсайт с www. preventica.bg включва съдържание с актуална информация за Медико-дентален център Превентика, страници, статии, публикации и друго съдържание, собственост на Медико-дентален център Превентика.

Условия - условия за използване на услугите на този сайт и прилежащите към него други такива, в това число е-портал за пациенти.

Потребител - всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия.

 

 1. Съгласие за ползване от потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта.

Ако не приемате Условията на Сайта, ще Ви помолим да напуснете.

Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва

 

III. Права и задължения на Медико-дентален център Превентика

 1. Медико-дентален център Превентика има право, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.
 2. Медико-дентален център Превентика се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.
 3. Медико-дентален център Превентика има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
 4. Медико-дентален център Превентика има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Медико-дентален център Превентика както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.
 5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които Медико-дентален център Превентика предоставя, Медико-дентален център Превентика си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.
 6. Медико-дентален център Превентика има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които Медико-дентален център Превентика предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
 7. Медико-дентален център Превентика има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на Медико-дентален център Превентика, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. Медико-дентален център Превентика се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

 

 1. Политика за защита на личните данни:
 1. Медико-дентален център Превентика е регистрирана като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като "лични данни".
 2. Повече информация виж в Защитата на лични данни.

 

 1. Отказ от отговорност
 2. Медико-дентален център Превентика няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.
 3. Медико-дентален център Превентика не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.
 4. Медико-дентален център Превентика не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.

 

 1. Употреба на съдържание
 2. Съдържанието в Сайта - текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на Медико-дентален център Превентика. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Медико-дентален център Превентика.
 3. Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от Медико-дентален център Превентика на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.
 4. Медико-дентален център Превентика може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.preventica.bg и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с Медико-дентален център Превентика и тя не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.

 

VII. Права и задължения на Потребителите

 1. Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 2. Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.
 3. Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адреса посочен по-горе с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която Медико-дентален център Превентика му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.
 4. Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.
 5. Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от Медико-дентален център Превентика с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.
 6. Потребителят е длъжен да обезщети Медико-дентален център Превентика и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.
 7. Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети Медико-дентален център Превентика и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и Медико-дентален център Превентика и/или е довело до пропуснати ползи за Медико-дентален център Превентика, нейни служители, потребители на услуги или за трети лица.
 8. Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на Медико-дентален център Превентика единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

 

VIII. Използване за Бисквитките (Cookies)

 1. Медико-дентален център Превентика извършва обработване на лични данни на потребителите посещаващи сайта чрез автоматизирани технологии тип "бисквитки".
 2. Повече информация виж в Политиката за бисквитки